بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661334
عملیات ارتقاء راههای روستایی مناطق شیوانگ و چینسالی در موچینگا
تاريخ انقضا 30/04/2021
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661324
خدمات مشاوره جهت طراحی و نظارت بر احداث شهرک صنعتی المضیبی
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661323
خدمات مشاوره و نظارت بر احداث مسجد الجویره در استان جنوب شرقی
تاريخ انقضا 13/04/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661314
عملیات نگهداری فنی 10ساله بزرگراه آرانیکو در حد فاصل کهاوا و لیمداندا
تاريخ انقضا 08/04/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661149
نوسازی 37 ساختمان آموزشی در مناطق بهاکتاپور، ماکوانپور و کاتماندو
تاريخ انقضا 26/03/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661148
ارتقاء 5 قطعه جاده روستایی به طول 61 کیلومتر در استان کامپونگ‌سپیو
تاريخ انقضا 29/03/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661147
احداث راه‌های داخلی و پارکینگ‌ها در ناحیه وطیه جهت شهرداری مسقط
تاريخ انقضا 04/04/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661146
عملیات احداث و تقویت زیرساختها و معابر داخلی شهرک صنعتی عبری
تاريخ انقضا 04/04/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.