بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637592
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات مرتبط جهت آبیاری 3منطقه ژمبیل
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.