بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645449
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات در ناحیه اوتیرار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.