بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304245
خدمات مشاوره و نظارت بر اجراي پروژه ترميم و توسعه سامانه هاي آبياري
تاريخ انقضا 03/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304244
نوسازي كانال تنگي كخچي در منطقه بهسود ولايت ننگرهار، وزارت احياء انكشاف دهات
تاريخ انقضا 14/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304242
نوسازي طرح آبياري در منطقه لعل پور ولايت ننگرهار جهت وزارت انرژي و آب
تاريخ انقضا 11/08/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304238
تامين و نصب تجهيزات ايستگاه پمپاژ ليننگهيا، پروژه نوسازي سامانه هاي آبياري
تاريخ انقضا 26/08/2013
كشور: ويتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304232
عمليات نوسازي طرح آبياري اوتوك جهت پروژه توسعه بخش مديريت منابع آب
تاريخ انقضا 23/08/2013
كشور: كامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304094
پروژه تامين آب جافنا و كيلينوچچي شامل نوسازي پايين دست خاكريز ايرنمادو
تاريخ انقضا 29/07/2013
كشور: سريلانكا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304092
احداث، اجرا و نگهداري 32 تصفيه خانه آب MLD و ايستگاههاي پمپاژ در هاريانا
تاريخ انقضا 14/08/2013
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 304053
تامين، نصب و راه اندازي تصفيه خانه فاضلاب در ساختمان مديريت آب و برق ورسان
تاريخ انقضا 31/07/2013
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.