بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 312201
تامين خدمات اينترنت و تجهيزات مرتبط جهت رياست انكشاف (توسعه) صادرات
تاريخ انقضا 01/04/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 312142
تامين زيرساختهاي ICT جهت مدرن سازي و رايانه اي شدن 7 مركز مديريت شهري
تاريخ انقضا 21/04/2014
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311294
تامين تجهيزات IT جهت پروژه راهسازي روستايي ARAP، وزارت احيا و انكشاف دهات
تاريخ انقضا 18/03/2014
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311273
تامين و نصب تجهيزات سخت افزاري جهت پروژه توسعه اطلاعات و فناوري ارتباطات
تاريخ انقضا 28/03/2014
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311271
تامين و نصب منابع ICT جهت پروژه تقويت مشاركت بخش خصوصي و دولتي
تاريخ انقضا 14/03/2014
كشور: فيليپين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311201
تامين و نصب تحليگر فيبر نوري Optical Fibre Diameter Analyzer و تجهيزات مرتبط
تاريخ انقضا 12/03/2014
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311154
تامين تجهيزات ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت پروژه تقويت دولت و نهادهاي سازماني
تاريخ انقضا 20/03/2014
كشور: زيمباوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كد مناقصه 311095
تامين و نصب تجهيزات فناوري اطلاعات و ارتباطات ICT و اتصال به اينترنت دانشگاه مزوزو
تاريخ انقضا 28/03/2014
كشور: مالاوي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.