بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306131
پروژه عمومي احداث جاده سوكوتا - جامبانجلي شامل تامين و اجرا
تاريخ انقضا 30/08/2015
كشور: گامبيا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306117
نوسازي جاده به طول 8 كيلومتر و احداث 21 متر پل بتوني در ولايت سرپل
تاريخ انقضا 05/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306116
نوسازي 16 كيلومتر جاده و احداث 12 متر پل در منطقه دولتشاه، ولايت لغمان
تاريخ انقضا 06/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306115
عمليات نوسازي 11 كيلومتر جاده و احداث پل به طول 40 متر در ولايت تخار
تاريخ انقضا 01/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306114
نوسازي 5 كيلومتر جاده و سازه هاي زهكشي در منطقه بگرام، ولايت پروان
تاريخ انقضا 30/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306112
گسترش و ترميم شبكه هاي آب و برق ساختمان ارگ رياست جمهوري
تاريخ انقضا 01/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306111
عمليات احداث ساختمان دانشگاه البيروني جهت وزارت تحصيلات عالي
تاريخ انقضا 28/09/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فارسي دري قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 306109
احداث مراكز جمع آوري در كابل، هرات و قندهار، پروژه زيرساخت كشاورزي
تاريخ انقضا 08/10/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.