بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309053
پروژه عمومي ارتقاء كيفيت دانشگاه پاجاجاران باندونگ شامل تامين، اجرا و مشاوره
تاريخ انقضا 30/05/2014
كشور: اندونزي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309052
پروژه عمومي توسعه دانشگاه ايالتي سمارانگ شامل احداث ساختمانهاي جديد
تاريخ انقضا 31/12/2015
كشور: اندونزي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309051
پروژه عمومي توسعه آموزش عالي اسلامي شامل تامين تجهيزات، اجرا و مشاوره
تاريخ انقضا 31/12/2015
كشور: اندونزي
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309044
احداث ساختمان اداري جديد جهت وزارت انكشاف دهات در باميان، دايكندي و غزني
تاريخ انقضا 23/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309043
احداث ساختمان اداري در كابل، پروان، كاپيسا و پنجشير جهت برنامه همبستگي ملي
تاريخ انقضا 22/12/2013
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309041
پروژه عمومي راه آهن منطقه اي شامل احداث زيرساختها و تامين و نصب تجهيزات
تاريخ انقضا 20/11/2014
كشور: بوسني و هرزگوين
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309035
اجراي درجه بندي معابر و احداث جاده هاي مرتبط جهت صنايع پايين دستي راس لفان
تاريخ انقضا 12/01/2014
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

 كدمناقصه 309034
احداث زيرساختهاي سايت توريستي مهستانگره، پروژه توسعه جهانگردي جنوب آسيا
تاريخ انقضا 19/12/2013
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگليسي قابل ارايه است.