بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643855
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب و نوسازی زیرساخت آبرسانی قره سو
تاريخ انقضا 20/11/2019
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643854
عملیات ارتقاء سازه پشتیبان رودخانه پنجشیر در حصه اول، ولایت کاپیسا
تاريخ انقضا 16/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643837
احداث سامانه آبرسانی و بهداشت عمومی داکچئونگ در استان سکانگ
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643821
احداث و اجرای سامانه زهکشی در 2 ناحیه السعاده و الحصیله در صلاله
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643558
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات آبیاری ناحیه بایزاک، استان ژامبیل
تاريخ انقضا 23/10/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643553
تامین وایر گالوانیزه و تی-بار Galvanized Wire and T-Bar وزارت زراعت
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643535
طراحی، تامین، نصب و اجرای سامانه های اسکادا جهت 5 پروژه آبرسانی
تاريخ انقضا 21/10/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643347
مشاوره و پشتیبانی اجرا جهت پروژه مدیریت پسماند کوتایک و گغارکونیک
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.